Top

SADA tim

Danas želimo da podelimo sa vama nešto sa čime se svakodnevno susrećemo u našoj projektantskoj praksi i čime se predano bavimo u našem birou – pristupačnosti u arhitekturi. Kao iskusni tim za projektovanje i rekonstrukciju objekata javne namene, poput škola, obdaništa, bolnica i objekata socijalne zaštite, svesni smo koliko je važno stvoriti prostor koji je pristupačan svima.

Ali pre nego što se upustimo u detalje, hajde da definišemo šta podrazumevamo pod pristupačnošću u arhitekturi. Pristupačnost se odnosi na dizajniranje objekata na način koji omogućava svim osobama da jednako efikasno koriste prostore. To podrazumeva i omogućavanje osobama sa invaliditetom ili drugim ometenostima da imaju jednaku mogućnost korišćenja i pristupa prostorima, uslugama i aktivnostima. Pod time se podrazumeva uklanjanje fizičkih, arhitektonskih, komunikacionih i informacionih barijera koje mogu sprečiti ili otežati pristup ovim objektima.

Primer pristupačnog ulaza u objekat – OŠ “Vera Miščević”, Belegiš

Pristupačan prostor podstiče inkluziju, promoviše jednakost i unapređuje kvalitet života svih korisnika.

Zašto je pristupačnost toliko važna u objektima javne namene? Pre svega, ona osigurava da svaki pojedinac, bez obzira na svoje fizičke ili senzorne sposobnosti, može da učestvuje u društvu na jednak način. Pristupačan prostor podstiče inkluziju, promoviše jednakost i unapređuje kvalitet života svih korisnika. Naša posvećenost pristupačnosti stoga ide i dalje od ispunjavanja zakonskih propisa – to je naša etička i profesionalna odgovornost.

Pristupačnost u okviru vertikalnih komunikacija – OŠ “1. Maj”, Alibunar

Svako zaslužuje da se oseća dobrodošlo i da ima mogućnost da iskoristi puni potencijal prostora koji nas okružuje.

Kroz godine rada, naš tim je bio ponosan na brojne projekte koji su osmišljeni i realizovani tako da budu pristupačni i inkluzivni za sve.

Svaki od naših projekata ispunjava našu dužnost prema stvaranju objekata koji su otvoreni, pristupačni i inkluzivni za sve. Ideja o pristupačnosti ne treba da se završi na projektima objekata javne namene – to je princip koji bi trebalo primenjivati u svim radovima.

Primer pristupačnog ulaza u objekat – OŠ “Momčilo Nastasijević”, Gornji Milanovac

Na kraju, pristupačnost u arhitekturi je ključna za izgradnju boljeg i inkluzivnijeg društva. Kroz naš rad, želimo da podstaknemo sve koji dele istu viziju. Nadamo se da će arhitektonska praksa nastaviti da traži načine na koje možemo da učinimo arhitekturu pristupačnom za sve, jer svako zaslužuje da se oseća dobrodošlo i da ima mogućnost da iskoristi puni potencijal prostora koji nas okružuje.