Top

SADA tim

Studio A&D je i ove godine nagrađen od strane „Big see“ i to u dve kategorije, za arhitekturu i enterijer.

Osnovna škola “Vera Miščević” u Belegišu

Nagrada za arhitekturu je dodeljena SADA timu za projekat Osnovne škole „Vera Miščević“ u Belegišu.

Glavna želja investitora je bila projektovanje novog objekta koji bi funkcionalno odgovorio savremenim standardima nastave, kao i zbog tendencije povećanja broja đaka. Povećanje kapaciteta škole je bilo skoro duplo. Kompleks Osnovne škole “Vera Miščević” u Belegišu, koji se sastoji od tri dela – škole, fiskulturne sala i svlačionice, izgrađen je 1952. godine. Mogućnosti prilagođavanja savremenim načinima obrazovanja bile su vrlo ograničene. Takođe, narušena konstruktivna stabilnost postojećeg objekta škole uslovila je njegovo rušenje, dok su ostala dva dela objekta zadržana.

Specifičnost ovog objekta leži u slojevitosti – u prožimanju različitih ideja i uticaja koji su se odrazili na arhitekturu. Ta slojevitost je uočljiva kako u formi i materijalizaciji, tako i u funkciji objekta. Naime, kao i mnoga vojvođanska mesta, Belegiš ima sličan urbanizam. Na ravnoj topografiji ukrštaju se ortogonalne ulice, centar mesta predstavlja pozicija crkve, škole i pijace. Ono što sliku Belegiša razdvaja od slike ostalih sličnih mesta je blizina Dunava. U urbanizmu Belegiša jasno se čita dokle dopire uticaj Dunava – a to je do centar mesta, crkve i škole. Sa jedne strane centra mesta jasno se čitaju pravilne ulice i uticaj čoveka. Sa druge strane centra jasan je uticaj reke – ulice kreću da krivudaju i oponašaju reku, ulivaju se u nju i diktiraju okruženje.

Novoprojektovani objekat škole predstavlja izgrađenu strukturu koja je dozvolila da je Dunav preseče. Na specifičnoj poziciji, škola ne zaustavlja uticaj reke nego ga propušta i omogućava da se on dalje širi. Dva dela objekta, presečena uticajem reke, spojena su stepenicama, na vrhu kojih se nazire reka.

Škola, fiskulturna sala i svlačionice, međusobno su povezani ali njihova volumetrija jasno govori o njihovim različitostima. I u materijalizaciji fasade naglašene su različite volumetrije. Tako je na fasadi novoprojektovanog objekta škole primenjena fasadna opeka i fibercementne ploče, fasada postojećeg objekta fiskulturne sale je izrađena kao kontaktna, dok je volumen koji spaja ova dva objekta dobio materijalizaciju od lima. Krov iznad novoprojektovane škole je dvovodan ali dijagonalan, što se jasno sagledava iz unutrašnjih prostora.

Posebna pažnja, kako u enterijeru, tako i u eksterijeru objekta pridaje se korisnicima sa invaliditetom, pa su tako rampe i platforme za savladavanje prepreka prisutne u procesu projektovanja od početne faze. Uklapanjem ovih elemenata u kompoziciju arhitekture postignuta je njihova ravnopravnost u prostoru. Formiranje manjih funkcionalnih celina u školi može da bude korisno za uslove pandemije. Postoji čak sedam ulaza u objekat, što otvara opciju da različiti delovi škole zasebno funkcionišu i omogućava fleksibilnost pri korišćenju objekta.

Odgovornost koju sa sobom nosi projektovanje javnih objekata, a posebno obrazovne ustanove ogleda se u prevazilaženju okvira zadatog projektnog zadatka, pa je tako osim proširenja kapaciteta i ispunjavanja zahteva savremenih načina obrazovanja, arhitekturom škole poslata i snažna poruka važnosti struke, njenog uticaja i društvene uloge.

Ono što izdvaja Belegiš od sličnih vojvođanskih mesta jeste blizina Dunava. Objekat škole predstavlja izgrađenu strukturu koja je dozvolila da je Dunav preseče, on ne zaustavlja uticaj reke već ga propušta i omogućava da se dalje širi.Sa jedne strane jasno se čita pravilna matrica i uticaj čoveka, a sa druge ulice kreću da krivudaju, oponašaju reku i diktiraju okruženje. Posebna pažnja pridaje se korisnicima sa invaliditetom – rampe i platforme za savladavanje prepreka prisutne u procesu projektovanja od početne

faze. Ovi elementi imaju ravnopravnu ulogu u kompoziciji prostora. Postoji sedam ulaza u objekat, što otvara opciju da različite celine zasebno funkcionišu, što je korisno za uslove pandemije. Odgovornost koju sa sobom nosi projektovanje javnih objekata, a posebno obrazovne ustanove ogleda se u prevazilaženju okvira zadatog projektnog zadatka, pa je tako osim proširenja kapaciteta i ispunjavanja zahteva savremenih načina obrazovanja, arhitekturom škole poslata i snažna poruka važnosti struke, njenog uticaja i društvene uloge.

 • Naziv objekta: Osnovna škola „Vera Miščević“
 • Mesto: Belegiš, Stara Pazova
 • Investitor: Opštinska Uprava opštine Stara Pazova
 • Autori projekta:  Studio A&D Architects
 • Autorski tim:  Danilo Grahovac, Ivana Mijailović, Jovanka Gojković
 • Godina projektovanja: 2018.
 • Godina izgradnje: 2021.
 • Površina bruto: 3.145 m2
 • Površina parcele: 8.738
 • Spratnost: P+1+Pk
 • Fotografija: Boško Karanović

Kompanija Astra Zeneca

Kada je u pitanju nagrada „Big See“ za enterijer koju je Studio A&D dobio odnosi se na projekat koji je urađen za kompaniju Astra Zeneca.

Na osnovu projektnog zadatka dobijenog od naručioca projekta, urađen je projekat adaptacije poslovnog prostora unutar Navigator 2 Business Centra, poslovnog kompleksa, za potrebe kompanije Astra Zeneca, kojim su zadovoljeni svi traženi kapaciteti i potrebe.

Prilikom izrade projekta enterijera korišćeno je usvojeno idejno rešenje od strane naručioca, koje je urađeno u skladu sa postojećim stanjem objekta. Prostor je zatečen u sivoj fazi, bez pregradnih zidova, podignutog poda, spuštenog plafona, bez razvedenih instalacija. Pristup je moguć preko centralnog jezgra. Predmetni prostor izlazi na terasu sa jednim izlazom i ima prozore koji se otvaraju čime je omogućeno prirodno ventilisanje prostora. Otvoreni radni prostor je previđen u dobro osvetljenom delu kancelarije, sa izvorom svetla sa dve fasade.

Projektno rešenje je bazirano na konceptu otvorenog radnog prostora sa 22 radna mesta, recepcijskim pultom, 3 konferens sale, prostorom sa 10 fleksibilnih radnih mesta i zonom za relaksaciju, kuhinjom i trpezarijom. Radni stolovi su grupisani u timove od po četiri ili šest radnih stolova. Prostor je interno podeljen plakarima i žardinjerama kako bi se smanjilo vizuelno sagledavanje rada zaposlenih. Funkcionalne celine između otvorenog radnog prostora, fleksibilnih radnih mesta i „Framery booth-ova“ su podeljene zavesama, postavljenim na granicama datih zona, pa na taj način omogućavaju laku organizaciju prostora prema potrebi u datom trenutku.

Ovakav inkluzivni koncept organizacije radnog mesta omogućava transparentnost, podstiče osećaj ravnopravnosti, timski rad, kreativnost i produktivnost zaposlenih. Vizuelni identitet prostora dobijen je nameštajem, pregradnim zidovima i oblogama. Boje i elementi korišćeni u njihovom dizajnu oslikavaju delatnost i karakter, čija prepoznatljivost u prostoru utiče na progresivnost kompanije, koja u ovom slučaju ima važnu i aktuelnu društvenu ulogu. Finalni rezultat je radni prostor čija arhitektura indirektno ima ulogu u stvaranju, tehnološkim inovacijama, zdravlju i društvenoj dobrobiti.

Projektno rešenje je bazirano na konceptu otvorenog radnog prostora gde su radna mesta, recepcijski pult, konferens sale, zona za relaksaciju, kuhinja i trpezarija. Prostor je interno podeljen plakarima i žardinjerama kako bi se smanjilo vizuelno saledavanje nad radom zaposlenih. Funkcionalne celine između otvorenog radnog prostora, radnih mesta i Framery booth-ova su podeljene zavesama, postavljenim na granicama datih zona, pa na taj način omogućavaju laku organizaciju prostora prema potrebi u datom trenutku. Inkluzivni koncept organizacije omogućava transparentnost, podstiče osećaj ravnopravnosti, timski rad, kreativnost i produktivnost zaposlenih. Vizuelni identitet prostora dobijen je nameštajem, pregradnim zidovima i oblogama. Boje i elementi korišćeni u njihovom dizajnu oslikavaju delatnost i karakter, čija prepoznatljivost u prostoru utiče na progresivnost kompanije, koja u ovom slučaju ima važnu i aktuelnu društvenu ulogu. Finalni rezultat je radni prostor čija arhitektura indirektno ima ulogu u stvaranju, inovacijama, zdravlju i društvenoj dobrobiti.

 • Naziv objekta: Poslovno kancelarijski prostor Astra Zeneca Beograd
 • Mesto: Novi Beograd, Beograd
 • Investitor: Astra Zeneca Beograd
 • Autori projekta:  Studio A&D Architects
 • Autorski tim:  Aleksandar Grahovac, Aleksandar Pavlović
 • Godina projektovanja: 2019.
 • Površina bruto: 311m2